Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kennisbank ‘In Control!’

1. Disclaimer

De kennisbank ‘In Control!’ is een initiatief van Stichting Kinderopvang In Control! Ze is opgezet om gebruikers van informatie te voorzien en hen daarmee te ondersteunen in hun werkzaamheden. Ondanks de constante zorg en de aandacht die wij besteden aan de samenstelling en inhoud van de kennisbank, is het mogelijk dat de informatie die op wordt gepubliceerd onvolledig dan wel onjuist is. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen.

Ook kunnen wij er niet voor instaan dat alle informatie op ‘In Control!’ geschikt is voor het doel waarvoor u die informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de kennisbank, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de kennisbank te raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ‘In Control!’ is verkregen. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in de kennisbank, noch staan we garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

De informatie die de kennisbank biedt wordt continu aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

2. Gebruiksvoorwaarden en privacy

De kennisbank ‘In Control!” is een vraagbaak en gids voor bestuurders, directeuren, managers en professionals. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze site.

2.1 Geregistreerde bezoekers
Bezoekers van de kennisbank kunnen zich registreren als abonnee. Door deze registratie ontstaat een klantrelatie tussen de geregistreerde bezoekers en ‘In Control!’. Deze relatie geeft bezoekers het recht tot het raadplegen en anderszins gebruiken van de aangeboden informatie, die voor andere bezoekers niet toegankelijk is.

De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

  • het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen dan wel advertenties staan van derden.
  • het verwerken van gegevens voor direct-marketingdoeleinden die gericht zijn op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen de kennisbank, haar partners of andere derden met (voormalige) abonnees, en dan zowel per Webevent, E-mail, telefoon als anderszins.
  • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie.

De abonnementsperiode is één jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving (de registratiedatum) van de abonnee. Deze abonnementsperiode wordt telkens met een jaar verlengd. Abonnees ontvangen vóór het ingaan van de twaalfde maand een E-mailbericht waarin de vraag wordt gesteld of zij het abonnement willen voortzetten. Als hierop niet binnen een week negatief wordt gereageerd, gaan wij ervan uit dat voortzetting van het abonnement gewenst wordt. Facturatie van het jaar-abonnementsgeld wordt uitgevoerd bij aanvang van (de nieuwe termijn van) het abonnement.

2.2 Partners en andere partijen
Partners van ‘In Control!’ worden kennispartners genoemd. Dit zijn partijen die content – lees: kennis en expertise – leveren ten behoeve van de kennisbank. Wij voeren in alle gevallen de eindredactie, waarbij uitgangspunt is dat deze content naar onze beoordeling toegevoegde waarde moet hebben voor de bezoekers van de kennisbank en van voldoende kwaliteitsgehalte moet zijn. Hetzelfde geldt voor directe acties van de partner jegens een abonnee.

‘In Control!’ bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de kennisbank liggen. Wij zijn buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de wijze waarop andere partijen met uw (persoons)gegevens omgaan. Hiervoor verwijzen we u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

2.3 Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden altijd bekendgemaakt op de kennisbank.

Reacties zijn gesloten.