Maatschappelijke context

De kinderopvangsector is jong en vitaal, heeft de afgelopen tien, twaalf jaar diverse transities doorgemaakt en is inmiddels mede dankzij een per saldo positieve leercurve een volwaardige bedrijfstak. Echter, worden er toch al stevige eisen gesteld aan ondernemers en directeuren, de druk van buitenaf op de sector zal alleen maar groter worden. De verregaande bezuinigingen als gevolg van de (licht tot matig) neergaande conjunctuur zijn daarvan een oorzaak, maar zeker ook speelt een rol dat de overheid maatregelen oplegt – en voorlopig nog wel zal blijven opleggen – om al dan niet vermeende misstanden tegen te gaan; maatregelen die ingrijpende gevolgen voor de (kosten van de) bedrijfsvoering en daarmee de continuïteit kunnen hebben.

Kerndoel van ‘In Control!’: organisatieversterking en rendementsverbetering

Risico- en crisismanagement zijn bijgevolg voor de sector van groter belang dan ooit. Meer aandacht daarvoor zal de kwetsbaarheid van de sector en de individuele organisaties kunnen verminderen en de weerbaarheid, de slagkracht kunnen vergroten.  En reputatiemanagement moet nu nadrukkelijker nog dan tevoren deel uitmaken van de algemene sector- en organisatiestrategie. Door middel van risicomanagement kunnen enerzijds wezenlijke organisatieverbeteringen en besparingen worden gerealiseerd,  anderzijds kunnen ook onnodige kosten als gevolg van duur reparatiebeleid voorkomen worden. Essentieel is dan wel dat niet alleen naar puur financiële, maar naar álle organisatierisico’s wordt gekeken. En het spreekt vanzelf dat risicomanagement goed dient te worden ingebed in de planning & control-cyclus en het kwaliteitsbeleid. De kennisbank ‘In Control!’ beoogt aldus nadrukkelijk, bij te dragen aan een hoger bedrijfsrendement. Het is immers geboden dat het percentage winstgevende kinderopvangorganisaties groeit van 75% nu (volgens recente schattingen) tot 85 tot 90% in 2020.

‘In Control!’ is vóór alles een praktisch instrument , dat bruikbaar is voor ondernemers, bestuurders en directeuren. Niet alleen grote, maar ook middelgrote en kleine(re) kinderopvangorganisaties zullen er veel van hun gading vinden. Evenzeer bedient de kennisbank zowel jonge of misschien zelfs nog op te starten organisaties als organisaties die al een aanzienlijke mate van rijpheid hebben bereikt.

Waarom een digitaal concept?

Voor een digitale kennisbank is gekozen omdat een dergelijk concept veel meer flexibiliteit biedt dan welk papieren handboek ook, tegen ook nog eens aanzienlijk lagere kosten. Een ander belangrijk voordeel is dat snel kan worden ingegaan op de actualiteit, zoals ontwikkelingen in de politiek. Hier staat wel een aanzienlijk hogere bewerkelijkheidsfactor en, bij de gebruiker, een dienovereenkomstig verwachtingsniveau bij de tegenover.

Kwantitatieve aspecten

Per 1 juni 2012 kwam de geboden hoeveelheid informatie overeen met 250 pagina’s A4. De uitgevers streven er naar om elke maand – behoudens de maand augustus – het equivalent van dertig tot vijftig pagina’s A4 aan de kennisbank toe te voegen. Op deze wijze zal ‘In Control!’ eind 2013 aldus omgerekend wel eens 1000 pagina’s A4 kunnen omvatten. Dat is overigens geen doel op zichzelf, maar geeft wel onze ambitie aan.

Reacties zijn gesloten.